Hasar Farkı

Günümüzde, şehirlerdeki yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelen trafik kazaları, ciddi maddi ve manevi zararlara neden olabiliyor. Bu tür kazalarda, hasarın giderilmesi ve sorumlulukların belirlenmesi önem arz ediyor. Ancak, sigorta şirketleriyle yaşanan süreçlerde bazı hukuki ve mali hususlar göz ardı edilebiliyor.

Maddi hasarlı trafik kazaları, araçların çarpma sonucunda oluşan zararları içerir. Bu tür kazalarda, kusurlu olan araç sahibi, yasalara aykırı davranışlarının sonuçlarına katlanmak durumundadır. Sigorta şirketlerinin, hasarın giderilmesi konusunda doğru ve adil bir tutum sergilemesi beklenmektedir.

Ancak, bazı durumlarda sigorta şirketleri, hasar onarımlarını eksik veya yanlış yapabilmektedir. Bu durumda, araç sahiplerinin haklarını korumak için adımlar atılmalıdır. Özellikle, sigorta şirketlerinin cevap vermemesi veya hatalı onarım yapması durumunda, Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulabilir. Bu, sorunların hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesine yardımcı olabilir.

Trafik kazaları ve sigorta süreçleri, hem araç sahipleri hem de sigorta şirketleri için önemli birer maliyet unsuru oluşturur. Bu nedenle, her iki tarafın da adil ve şeffaf bir şekilde hareket etmesi gerekmektedir. Aksi halde, uzun süreli hukuki ve mali anlaşmazlıkların ortaya çıkması muhtemeldir. Bu sebeple, trafik kazalarıyla ilgili süreçlerde işbirliği ve adil bir yaklaşım benimsenmelidir.

Sonuç olarak, trafik kazalarıyla ilgili hukuki ve mali süreçlerin doğru bir şekilde yürütülmesi, tarafların haklarının korunması açısından hayati öneme sahiptir. Sigorta şirketleri, bu süreçlerde adil ve şeffaf bir tutum sergilemeli ve araç sahiplerinin taleplerini doğru bir şekilde değerlendirmelidir. Bu, güvenilir ve sürdürülebilir bir trafik sigortası sistemi için gereklidir.

1.Maddi hasarlı trafik kazası nedir?

Trafik kazasındaki çarpma sonucu aracın ezilmesi, bozulması, dökülmesi gibi zararların meydana geldiği kazadır. Sol ön kapının ezilmesi, sinyal lambasının kırılması, kaportanın düşmesi, aracın tavanın ezilmesi vb.

2.Trafik kazalarında kusurluluk nedir?

Yürürlükteki trafik kurallarına aykırı eylem ve davranışta bulunan, yasalara muhalefet etmiş olan araç sahibi kusurlu olarak nitelendirilir.

3.Hasar onarımı kimden talep edilir?

Kusursuz olan araç sahibi, kazaya neden olan aracın sigorta şirketine zararın giderilmesi için talepte bulunur. Her araç sahibinin aracını, Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında güvence altına alması zorunludur.

 

Hasar Onarım Başvurularında Sigorta Şirketi

Sigorta şirketi hasarı giderebilir, eksik-hatalı giderebilir veya hiç cevap vermeyebilir.

1.Sigorta şirketi araçta oluşan hasarı layıkıyla giderebilir.

2.Sigorta şirketi hasarı eksik veya yanlış giderebilir; sigorta şirketleri genellikle hasar onarım başvurularını kabul etmekte ancak aracın onarımını eksik veya yanlış yapmaktadır. Dolayısıyla araçta oluşan gerçek zarar karşılanmamış ve araç sahibinin zararı giderilmemiş olur. Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından atanan bir bilirkişi raporunda; “… Sigorta şirketinin, tedarik yapma hakkını kullanmayarak, parçaları anlaşmalı özel servisin temin etmesi ile hasar tespitinde yer alan parçalara %35 iskonto uygulayarak ve sol ön ve arka kapının orijinal olamayacak kadar düşük bedelle yazılması ayrıca işçiliklere %15 iskonto uygulayarak (anlaşmalı servise) KDV dahil 10.350,00 TL ödeme yaptığı anlaşılmıştır…’’ şeklindeki ifadesinde eksik ödemeye işaret edilmiştir.

Başka bir bilirkişi raporunda; “… Tüm parçalara orijinal fiyatları üzerinden %35 iskonto yapılmış, ayrıca sol ön kapı ve sol arka kapının 1.250,00 TL yan sanayi mi çıkma mı olduğu bilinmeyen bir fiyatlandırma ile yazılıp tekrar bu fiyatlar üzerinden %35 iskonto düşülmüştür.’’ “…sigorta şirketi raporunda %50 ila %80 arasında orijinal parça için piyasada temini mümkün olmayan iskonto bedelleri uygulanarak hesaplama yapıldığı ve sigorta şirketinin ödemesinin de bu bedeller üzerinden yapıldığı görülmektedir.’’ şeklindeki ifadelerle sigorta şirketi tarafından fahiş iskonto uygulandığı belirtilmiştir.

Parçalar üzerinden iskonto uygulanan bir olayda Yargıtay şöyle hüküm vermiştir; “…Davalı ile anlaşmalı ya da yetkili servisleri arasında yapılan anlaşmalara göre iskonto uygulanması, davacı sigortalıyı bağlamaz. Davacı aracını kendi imkanları ile bir başka serviste tamir ettirmiş ve bu servis tarafından iskonto yapılmamıştır. Dosya kapsamına göre, ekspertiz raporunda belirtilen 2.097 TL iskonto yapılmadan, davacının gerçek zararının tespiti gerekir. Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz.’’ (Y17HD 2015/5479 E. 2015/12776 K.)

Araçta meydana gelen hasarın onarılması sırasında araç sahibine orijinal parça hakkı tanınmaksızın eşdeğer veya yan sanayi parçayla değiştirilen bir olayda Danıştay şöyle karar vermiştir; “ Sigortalı aracın zarar verdiği araçta, hasarlı parçanın tamir edilmesi mümkün değil ise, hasarlı parçanın orijinal olup olmadığı ayrımına gidilerek değişecek parça orijinal ise; öncelikle orijinal parça değişimi, hasar gören araç sahibinin onayı bulunması halinde veya orijinal parçayla değişiminin mümkün olmaması halinde eşdeğer parça veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile değişimi yoluna gidilmesi gerekirken, eşdeğer parça veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parçayla onarımına öncelik veren B.2.2.1 bendinin 2. Paragrafının 1. Cümlesinde yer alan düzenlemede hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” (Danıştay 15. Dairesi 2015/6111 E. 2018/6093 K.) diyerek araç sahibinin orijinal parça ile değişimi talep etme hakkının olduğunu belirtmiştir.

3.Sigorta şirketi cevap vermeyebilir; hasar onarım için başvuruda bulunulmasına rağmen sigorta şirketi sessiz kalabilir.

SİGORTA ŞİRKETİ HATALI-EKSİK ONARIMDA BULUNMUŞ YA DA BAŞVURUYA KARŞI 15 GÜN SESSİZ KALMIŞSA NE YAPILMALI? Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulmalıdır. Alternatif bir çözüm yoludur ancak daha kısa sürede çözüm üretir.

Aracının
DEĞER KAYBINI Hemen Öğren !

Sizlere en kaliteli hukuk ve danışmanlık hizmetlerini tüm içtenlik ve ilgiyle verebilmek için Ataköy’de bulunan ofisimize beklemekteyiz.

Değer Kaybını Hesapla

Formu Doldurun HEMEN ÖĞRENİN